Lới Chào Mừng

Đây là trang mạng của Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Công Đồng của Hội Cộng Đồng Việt Mỹ

Trang mạng đang được thiết lập để phổ biến các sinh hoạt của Hội Cộng Đồng Việt Mỹ và Trung Tâm Sinh Hoạt.

Xin mời quý vị trở lại để xem các tin tưc và sinh hoạt sẽ đươc cập nhât hóa dần dẫn mỗi ngày.

Ban Phụ Trách Trung Tâm Sinh Hoạt

Advertisements