Chương trình Lớp Luyện Thi Quốc Tịch của GV Đỗ Trung

Chương trình Lớp Luyện Thi Quốc Tịch tại Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng

Buổi 1: (Thứ Ba 26 tháng 6, 2012)

Open Statement – Overview

Buổi 2: (Thứ Năm 28 tháng 6, 2012)

Video & Introduction

Buổi 3: (Thứ Ba 3 tháng 7, 2012)

Principles of American Democracy (câu 1-12)

Buổi 4: (Thứ Năm 5 tháng 7, 2012)

System of Government (câu 13-30)

Buổi 5: (Thứ Ba 10 tháng 7, 2012)

System of Government (câu 31-47: 35 & 7)

Buổi 6: (Thứ Năm 12 tháng 7, 2012)

Rights and Responsibilities (câu 48-57: 10 & 3)

Buổi 7: (Thứ Ba 17 tháng 7, 2012)

Colonial Period and Independence (câu 58-70: 13 & 1)

Buổi 8: (Thứ Năm 19 tháng 7, 2012)

1800s (câu 71-77: 7 & 1)

Recent American History and Other Important Historical Information (câu 78-87: 10 & 2)

Buổi 9: (Thứ Ba 24 tháng 7, 2012)

Geography (câu 88-95: 8 & 2)

Symbols (câu 96-98: 3 & 1)

Holidays (câu 99-100: 2 & 1)

Buổi 10: (Thứ Năm 26 tháng 7, 2012)

Review

Buổi 11: (Thứ Ba 31 tháng 7, 2012)

N-400 Application Form and Answers at Interview

Buổi 12: (Thứ Năm 2 tháng 8, 2012)

Tổng kết, điền đơn và giải đáp thắc mắc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: